Regler i stadsmiljö för fastighetsägare

 Bomek

Beskärning av häckar och träd.

Tel 070 60 10 771


OBS!  Nu även rutavdrad för trädfällning.Har du en gång- och cykelväg som korsar en gata utanför din tomt? Då är avståndet som är den så kallade sikttriangeln bara 5 m inpå gång- och cykelvägen men fortfarande 10 m utmed gatan.

Vad säger lagen?

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 §

Uppstår det olägenheter för trafiken kan således Byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare att ta bort eller klippa ned växtlighet - ytterst vid vite.

I Plan- och bygglagen finns ingen exakt reglering av vilka sikt- eller höjdmått som gäller för växtlighet invid väg. De siktmått som finns med i kommunens rekommendationer bygger på en praxis som har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting utifrån praktiska erfarenheter, tillämpliga rättsfall och Vägverkets rekommendationer vid vägutformning.


Fri sikt

Vad säger lagen?


"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 §

Uppstår det olägenheter för trafiken kan således Byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare att ta bort eller klippa ned växtlighet - ytterst vid vite.

I Plan- och bygglagen finns ingen exakt reglering av vilka sikt- eller höjdmått som gäller för växtlighet invid väg. De siktmått som finns med i kommunens rekommendationer bygger på en praxis som har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting utifrån praktiska erfarenheter, tillämpliga rättsfall och Vägverkets rekommendationer vid vägutformning.